Nodokļi apdrošināšanā

Vai apdrošināšanas prēmiju maksājumi tiek aplikti ar nodokļiem?

Ja apdrošinājuma ņēmējs (līguma slēdzējs) ir juridiska persona Darba devējs var noslēgt dzīvības apdrošināšanas līgumu par labu saviem darbiniekiem. Nodokļu likumdošana paredz, ka nodokļu atvieglojumus par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem var piemērot, ja tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

 1. dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu darbības termiņš nav īsāks par pieciem gadiem;
 2. dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma bez līdzekļu uzkrāšanas darbības termiņš nav īsāks par vienu gadu;
 3. apdrošināšanas līguma noteikumi paredz, ka apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas gadījumu izmaksā apdrošinātajai personai (vai tās labuma guvējam), un nav paredzēta aizdevumu izsniegšana apdrošinātajām personām;
 4. darba devējam pēctaksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nav nodokļu parādu par iepriekšējiem periodiem.


Nodokļu atvieglojumi iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām:

 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis
  Apdrošināšanas prēmiju maksājumi par labu darbiniekam ir darba devēja attaisnotais izdevums (skat. likumu par uzņēmuma ienākuma nodokli, 6.p.).
 • Sociālais nodoklis
  Par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem par labu darbiniekam nav jāmaksā sociālais nodoklis, ja iemaksātās apdrošināšanas prēmijas (kopā ar iemaksām licencētos privātajos pensiju fondos) nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba samaksas kārtējā kalendārajā gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas kopā nepārsniedz piecas Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas kārtējā kalendārā gadā (skat. likumu par valsts sociālo apdrošināšanu, 14.p. 7.d).
 • Iedzīvotāju ienākumu nodokli
  No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darbinieka labā darba devēja iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas un veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos, kuras kopā nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 180 latus gadā (skat. likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, 8.p.).

Vai izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību apliek ar nodokli?

Ja apdrošinājuma ņēmējs (līguma slēdzējs) ir juridiska persona izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība netiek aplikta ar nodokli, ja izmaksa tiek veikta pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (nāve, invaliditāte u.tml.). Ja apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta apdrošināšanas līguma ar uzkrājuma veidošanu termiņa beigās, pirms apdrošināšanas atlīdzības apdrošināšanas sabiedrības pienākums ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli (skat. likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, 17.p.).