Termini

| A B C F G I K L N O P S T V Z |

A

Apdrošināšana – apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā iespējamā zaudējuma riska nodošana apdrošinātājam.

Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteikta naudas summa, par kuru apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem ir apdrošinātas mantiskas vērtības vai intereses, personu apdrošināšanā ir apdrošināta personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – atbildības limits.

Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

Apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

Apdrošināšanas līgums – apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas līgumā noteiktās saistības un apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

Apdrošināšanas objekts – (a) apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem – mantiskas vērtības vai intereses; (b) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – personas civiltiesiskā atbildība; (c) personu apdrošināšanā – personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis.

Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus šā līguma grozījumus un papildinājumus, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā.

Apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas polisē noteiktais maksājums par apdrošināšanu.

Apdrošinātais risks – apdrošināšanas polisē paredzētais no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.

B

Brokeris – neatkarīgs apdrošināšanas starpnieks, kas pārstāv klienta intereses un piedāvā dažādus tirgū pieejamus dažādus apdrošināšanas pakalpojumus un konsultācijas. Atlīdzību par darbu brokeris parasti (visbiežāk) saņem no apdrošināšanas sabiedrības, kā procentuālu atlīdzību par noslēgtajiem līgumiem.

C

Ceļu satiksmes negadījums (CSN) – publiskā ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks guvis miesas bojājumus vai gājis bojā, vai arī nodarīti zaudējumi personas mantai vai videi. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību par CSN radītiem zaudējumiem, ir nepieciešams detalizēti dokumentēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un noteiktā laikā par notikušo paziņot apdrošinātājam.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (CTA) – apdrošināšana, kad tiek apdrošināta personas civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem zaudējumiem trešajai personai.

F

Faktiskā vērtība – atjaunošanas vērtība, kas tiek aprēķināta, atņemot no apdrošināmā objekta jaunvērtības reālo nolietojumu. Faktisko vērtību pielieto, ja īpašuma nolietojums ir liels vai pats apdrošinājuma ņēmējs vēlas apdrošināt ēkas, dzīvokli un/vai telpu remonta izdevumus faktiskajā vērtībā.

G

Gratifikācijas (bonusi) – dzīvības apdrošināšanā apdrošinājuma summas palielināšana un apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības finansu darbības rezultātiem.

I

Indeksācijaapdrošināšanas prēmijas (maksājuma) koriģēšana par iepriekš apdrošināšanas līgumā noteiktu vai inflācijas koeficentu.

K

KASKO

Kopapdrošināšana – vairāku apdrošinātāju vienošanās apdrošināt vienu un to pašu apdrošināšanas objektu viena apdrošināšanas līguma ietvaros.

L

Labuma guvējspersona, kas tiek norādīta apdrošināšanas līgumā un iegūst tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Līdzapdrošinātaisfiziska persona, kura ir norādīta apdrošināšanas līgumā un par kuras dzīvības, veselības un/vai fizisko stāvokli ir noslēgta apdrošināšanas līgums.

N

Nelaimes gadījums – gadījums, kad pēkšņi un neparedzēti, no apdrošinātās personas gribas neatkarīgi ārēji apstākļi iedarbojušies uz apdrošināto personu, un šīs iedarbības sekas ir apdrošinātās personas ķermeņa fizisks ievainojums.

O

Obligātā civiltiesikās atbildības apdrošināšana (OCTA)

P

Pārapdrošināšanaapdrošinātāja iespējamā finansiālā zaudējuma riska nodošana pārapdrošinātājam.

Pašriskszaudējumu apjoms, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, jāuzņemas segt apdrošinājuma ņēmējam pašam. Pašrisku var noteikt kā konkrētu summu vai daļu procentos no apdrošinājuma summas vai zaudējuma.

Personu apdrošināšana – personas dzīvības, veselības vai fiziskā stāvokļa apdrošināšana.

Profesionālā darbība – profesionālo pakalpojumu sniegšana, praktizējot nodarbošanos, kas norādīta apdrošināšanas polisē vai apdrošināšanas polises pielikumā.

S

Saskaņotais paziņojumsveidlapa, kuru ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji aizpilda negadījuma vietā, ar parakstu apliecinot negadījuma norises apstākļus, faktus un negadījuma shēmu.

T

Tarifa likmes – bruto likmes naudas izteiksmē vai procentos no noteiktas apdrošinājuma summas gadā vai citā laika posmā. Tarifs atbilst cenām, par kurām sniedz apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.

Transportlīdzekļa īpašnieksfiziska vai juridiska persona, kurai pieder transportlīdzeklis vai uz kuras vārda reģistrēts transportlīdzeklis.

Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājsfiziska vai juridiska persona, kura nav transportlīdzekļa īpašnieks, bet uz pilnvaras, īres līguma vai cita tiesiska pamata lieto transportlīdzekli ceļu satiksmē.

Trešā persona – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

V

Veselības apdrošināšana

Z

Zaudējumi – trešajai personai nodarītie materiālie zaudējumi.