Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir visām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir nepieciešama, ja plānojat īslaicīgi doties uz kādu no dalībvalstīm – atpūtas vai tūrisma braucienā, komandējumā vai biznesa darījuma braucienā,  meklējot darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā), studējot vai esot mācību praksē, ja esat nodarbināts starptautiskajā transportā (piemēram, šoferis-ekspeditors, kuģa apkalpe un tml.).

Eiropas veselības apdrošināšanas kartes saņemšana ir bezmaksas un tās derīguma termiņš ir trīs gadus.

Kas var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti?

Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:

  • Latvijas pilsoņiem;
  • Latvijas nepilsoņiem;
  • Dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
  • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;

Tām personām, kuras strādā citā dalībvalstī, Eiropas veselības apdrošināšanas karte ir jāsaņem dalībvalstī, kurā persona ir nodarbināta.


Kāds palīdzības apjoms tiek sniegts, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti?

Uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē vai pie ārsta ir jānoskaidro, vai konkrētajā iestādē tiks akceptēta EVAK.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte neapmaksā pacienta iemaksas un repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacientu iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta.

Kā atšķiras EVAK no veselības apdrošināšanas polises ceļojumiem?

Eiropas veselības apdrošināšanas karte un veselības apdrošināšanas polises neizslēdz viena otru. Turpretim EVAK ir bezmaksas, vienota visās dalībvalstīs un nodrošina neatliekamās vai nepieciešamās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu katrā valstī noteiktajā apjomā tajās ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts garantēto veselības aprūpi.

Kur var pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei?