Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana ir viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem. Ikviens vēlas sevi pasargāt pret ugunsgrēkā zaudētu kustamo vai nekustamo īpašumu, ko šai gadījumā var kompensēt īpašuma apdrošināšanas polise. Jāiestarpina fakts, ka īpašuma apdrošināšanu piedāvā visas nedzīvības apdrošināšanas kompānijas. Attiecīgi rodas jautājums – kuru apdrošināšanas kompāniju izvēlēties.

Īpašuma apdrošināšanas polises cena

Apkopojām būtiskākos faktorus, kurus ieteicams ņemt vērā, izvēloties sev atbilstošāko īpašuma apdrošināšanas piedāvājumu.

  • Īpašuma apdrošināšanas izmaksas – tiek noteiktas atkarībā no apdrošināmā īpašuma raksturojuma (īpašuma stāvoklis, ēku konstrukcijās izmantotie materiāli un tml.), atrašanās vietas un citiem faktoriem, kuri ir svarīgi riska pakāpes noteikšanai. Nekustamā īpašuma apdrošināšanas izmaksām standarta gadījumos nevajadzētu pārsniegt 0,5% no apdrošinājuma summas, savukārt mantas un kustamā īpašuma apdrošināšanai – 2,0% no apdrošinājuma summas. Apdrošināšanas izmaksas var tikt samazinātas atkarībā no pašriska apmēra (naudas apmērs kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apņemas segt pats apdrošinājuma ņēmējs), apdrošinājuma summas un ja tiek veikti drošības pasākumi, kā arī vairākiem citiem faktoriem.
  • Īpašuma apdrošināmie riski – apdrošināšanas objektus var apdrošināt visiem riskiem kopā vai izvēlēties atsevišķus riskus, vai arī papildus apdrošinātiem riskiem vēl citus riskus, par ko līgumslēdzējas puses vienojas, ierakstot tos līguma īpašajos noteikumos. Nekustamo un kustamo īpašumu ir iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem – ugunsgrēks, zibens spēriens, lidaparātu vai to kravu uzgāšanās; apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu avārijas, tvaika katlu, gāzes krātuvju eksplozija; dabas stihijas (vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, nepārejošs sniegputenis vai lietusgāzes); trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, laupīšana, vandālisms); stiklojuma apdrošināšana (logu stiklu, spoguļu, vitrīnu plīšana).

Apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā īpašuma apdrošināšanu:

KompānijaInformācija mājaslapā
Baltahttp://www.balta.lv/lv/privatpersonam/ipasuma-apdrosinasana/isuma
Baltijas Apdrošināšanas Namshttp://www.ban.lv/lat/ipasums.php?id_article=2
BTAhttp://bta.lv/lat/private/property/1
Baltikumshttp://www.baltikums-online.lv/apdrosinasana/ipasuma
BALVAhttp://balva.lv/lv/private/property-insurance
ERGO Latvijahttp://www.ergo.lv/privatpersonam/ipasuma-apdrosinasana/lv/
Gjensidige Baltichttp://www.gjensidige.lv/lv/property/property/about/
IF Latviahttp://www.if.lv/web/lv/privatpersonam/Apdrosinasana/Dzivoklis
Seesam Latviahttp://seesam.lv/lv/privatpersonam/ipasuma

Ar īpašuma apdrošināšanas polisi parasti tiek apdrošināts:

  • nekustamais īpašums (dzīvoklis, privātmāja, ēka, biroji, ražošanas un tirdzniecības telpas, noliktavas, ārējie tīkli, komunikācijas utt.);
  • kustamais īpašums (mēbeles, elektriskā sadzīves tehnika, iekārtas, izejvielas un materiāli, gatavā produkcija noliktavās un tirdzniecības zālēs, biroju tehnika, biroju mēbeles utt.).

Gadījumi, kad apdrošināšanas kompānijas neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:

  • kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma iedarbības rezultātā;
  • karadarbības, masu nemieru, streiku, valsts un pašvaldību pieņemto aktu un veikto darbību rezultātā;
  • vides piesārņojuma rezultātā;
  • neievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz eksploziju vai uguns drošību, ekspluatācijas un būvniecības normām;
  • telpās iekļūstot nokrišņiem vai notekūdeņiem ēku, būvju konstrukciju nolietošanās, nepilnību vai nekvalitatīvi veiktu būvniecības vai remontdarbu dēļ;
  • ražotāja, izgatavotāja vai būvētāja pieļauto defektu dēļ.

Šie gadījumi tiek uzrādīti katrā apdrošināšanas polisē, kas starp apdrošināšanas kompānijām var būt atšķirīgi. Tāpat starp apdrošinātājiem var atšķirties apdrošināšanas objekti, riski un vairākas citas normas.

Īpašuma apdrošināšanas summa

Apdrošinājuma summa tiek noteikta, savstarpēji vienojoties apdrošinājuma ņēmējam ar apdrošinātāju, bet tā nedrīkst pārsniegt apdrošinātā objekta vērtību. Līgumslēdzējas puses apdrošināšanas līgumā var vienoties par apdrošināšanas objekta novērtēšanas metodi, kā arī par apdrošināšanas objekta atjaunošanas vērtību.

Pēc apdrošinājuma ņēmēja vēlmes apdrošināšanas līgumu var noslēgt arī nepilnā apdrošināšanas objekta vērtībā. Taču šajā gadījumā apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā no zaudējuma, kāda ir starp apdrošinājuma summu un objekta vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.